RNA

Biologi Kelas 12 [KTSP] / Substansi Genetik

Contoh Soal

Pernyataan yang benar mengenai RNA adalah ....

  • RNA hanya terdapat dalam sitoplasma
  • panjang unit mRNA tergantung pada panjang unit transkripsi DNA
  • urutan kodon mRNA mudah berubah-ubah
  • mRNA yang sudah terbentuk dapat mereplikasi diri
  • mRNA terbentuk di ribosom

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School