Metakognitibong Proseso ng Pagbasa

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Proseso ng Pagbasa

Sample Question

Alin sa sumusunod na pahayag ang tumutukoy sa katangian ng metakognitibong pagbasa?

  • Ito ay isang pamamaraan upang lubusang maunawaan ang teksto.
  • Ito ay isang hakbangin upang maging mabilis ang pagbasa sa teksto.
  • Ang mga ito ay suliraning kinakaharap sa pag-unawa sa binabasa.
  • Ang mga ito ay interaktibong gawain na nagpapakita kung paano isulat ang isang teksto.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics