Unang Wika (Mother Tongue)

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Mga Konseptong Pangwika

Sample Question

Ano ang tawag sa wikang natutuhan ng isang tao simula pagkabata o sa isang kritikal na yugto ng pagkatuto?

  • unang wika
  • pangalawang wika
  • pangatlong wika
  • anumang wika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics