Pangangalap ng Datos sa Panimulang Pananaliksik

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Introduksiyon sa Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Sample Question

Sa anong uri ng mapaghahanguan ng datos kabilang ang mga aklat, diksyonaryo, encyclopedia, tesis, at disertasyon?

  • Pangunahing hanguan
  • Pangalawang hanguan
  • Survey
  • Panayam

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics