Diskorsal na Patiyak sa Kahulugan ng Teksto

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino / Kakayahang Komunikatibo ng mga Pilipino

Sample Question

Alin sa mga sumusunod ang HINDI totoo tungkol sa diskurso?

  • Nakabatay ito sa literal na kahulugan ng teksto.
  • Hindi ito maaaring bigyan ng kahulugan na labas sa konteksto nito.
  • Nagbubunsod ito ng iba’t ibang lebel ng pagpapakahulugan.
  • Nangangailangan ito ng pagtingin maging sa pinakamaliliit na detalye ng teksto.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Topics