Pagsunod sa Usapan sa Online Discussion Forum at Chat

ICT - Grade 5 / Komunikasyon at Kolaborasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Sa isang online discussion forum o chat kailangan ang mga miyembro ng group ay_______ upang makasali sa usapan.

  • naka-offline
  • naka-online
  • nakatago

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.