Pag-sort at Pag-filter ng Impormasyon Gamit ang Electronic Spreadsheet Tool

ICT - Grade 4 / Pag-susuri ng Impormasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Ito ay paraan ng paglalagay ng kundisyon upang ang nais na datos lamang ang maipakita.

  • pagfilter
  • pagsort
  • pagtanggal
  • pagdagdag

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.