Pang-Ugnay na Hudyat ng Pagsusunod-Sunod ng mga Pangyayari sa Nilikhang Kwento

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang tamang pangatnig na bubuo sa pahayag.

Natakot siya sa dilim, natakot sa malalakas na ingay[% \underline{\hspace{3cm}} %]sa mga ingay na nagpapaalala sa kanya sa mga tunog na naririnig niya nang gabing iyon.

Mula sa *Ang Paghuhukom** salin ni Lualhati Bautista*

  • dahil sa
  • maliban sa
  • at
  • kung

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics