Kahulugan ng Salita - Salitang Di-Lantad ang Kahulugan Batay sa Konteksto ng Pangungusap

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang wastong sagot.

Ano ang tawag sa pamamaraan ng pag-alam ng kahulugan ng salita batay sa konteksto ng pangungusap?

  • kontekstuwal
  • proposisyonal
  • konseptuwal
  • intelektuwal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics