Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Salita Habang Nagbabago ang Ekstruktura ng Salita

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Alin sa sumusunod ang paraan sa pagbabago ng estruktura ng isang salita?

  • paglalapi
  • pagsasabi
  • pagsusulat
  • pagbabaybay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics