Angkop na Salita sa Paglalarawan ng Kulturang Asyano

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ito ay paglalahad ng kabuuang katangian o kalagayan ng anuman.

  • Paglalarawan
  • Pagsasalaysay
  • Pagpapahayag
  • Pangangatwiran

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics