Kahusayang Gramatikal sa Pagsulat ng Suring-Pelikula

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Alin sa sumusunod ang sakop ng kahusayang gramatikal?

  • tamang pagbabantas
  • tamang pagbabaybay
  • tamang pag-uugnay ng mga pangungusap
  • tamang pag-uugnay ng mga talata

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics