Kahulugan ng Salita - Salitang Ginagamit sa Pananaliksik

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang tawag sa isang sistematiko, kontrolado, empirikal, at kritikal na imbestigasyon ng mga proposisyong hypothetical?

  • pananaliksik
  • pag-aaral
  • rekomendasyon
  • kasaysayan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics