Kahulugan ng mga Salita sa Wikang Ginagamit sa Radio Broadcast

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ito ay naglalaman ng mga sasabihin at gagawin habang sumasahimpapawid ang isang programa.

  • script
  • bumper
  • teaser
  • billboard

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics