Hudyat ng Pagsalungat sa Pahayag na Opinyon

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Alin sa mga pahayag ang may himig ng pagtutol?

  • Laban ako sa patakarang ipagbabawal na ang pagsasalita ng Filipino sa aking paaralan.
  • Sadyang dapat hubugin ang mga bata bilang masusunuring katuwang ng pamahalaan.
  • Kapani-paniwala ang kaniyang pananaw hinggil sa isang napapanahong usapin sa ating lipunan.
  • Totoo lahat ang kaniyang mga sinasabi dahil naroon ako nang mangyari ang lahat.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics