Pandiwang Ginaganap - Gamit sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang angkop na pandiwang ginaganap upang mabuo ang diwa ng pangungusap?

___________ ngayon ang tungkol sa kaguluhan sa maraming lugar sa Mindanao.

  • Pinag-uusapan
  • Nagsasaliksik
  • Dinudumog
  • Nagdedebate

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics