Pagsulat ng Talata Gamit ang mga Bagong Salitang Natutuhan

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Punan ang patlang ng wastong salitang bubuo sa diwa ng pangungusap.

Masiglang nakihalubilo ang masayahing bata kahit na ito’y _________________ na dahil sa maghapong paglalaro .

  • galit
  • nakasimangot
  • pagal
  • umiiyak

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics