Paghahayag ng Sariling Paniniwala at Pagpapahalaga Gamit ang Angkop na mga Salitang Hudyat sa Paghahayag ng Saloobin/Damdamin

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ito ay pananaw ng isang tao hinggil sa isang usapin, maaaring ito ay totoo, maaari ring hindi.

  • Opinyon
  • Usapin
  • Haka-haka
  • Paksa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics