Pagbubukod ang Tamang Mekaniks sa Pagsulat (Baybay, Bantas, Atbp.), Gayundin ang Wastong Pag-Uugnay ng mga Pangungusap o Talata

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi maaaring gamitan ng panipi?

  • Saang bansa kayo makakakita ng taong mahusay na nakapagdala ng usapan na mahigit sa tatlong wika tulad ng mga Pilipino
  • Ang laki sa layaw, karaniwa’y hubad, sa bait at muni sa hatol ay salat, ang sabi ni Balagtas
  • Pawis, dugo, at luha, ang wika naman ni Winston Churchill
  • Payag ako, mabilis na tugon ng kawayan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics