Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Salita Batay sa Pinagmulan (Etimolohiya)

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin kung aling uri ng etimolohiya ang inilalarawan sa loob ng pangungusap.

Ang tawag ng lola ko sa refrigerator ay "pridyider."

  • pagsasama ng salita
  • hiram na salita
  • morpolohikal na pinagmulan
  • onomatopeia

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics