Angkop at Masining na Paglalarawan ng Tao

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Alin sa mga sumusunod ang paglalarawang mailalapat na katangian ng isang pangulo ng bansa?

  • mapitagan
  • makabuluhan
  • matatag
  • mahusay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics