Elastisidad ng Suplay

Araling Panlipunan - Grade 9 / Maykroekonomiks

Sample Question

Ano ang nagpapakita sa kakayahan ng mga negosyante na dagdagan o bawasan ang kanilang suplay para sa mga produkto at serbisyo batay sa pagbabago ng presyo ng mga ito?

  • elastisidad ng suplay
  • elastisidad ng demand
  • elastisidad ng presyo
  • elastisidad ng negosyo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics