Ang Panahong Renaissance

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Ano ang salitang Pranses na ang ibig sabihin ay rebirth o muling pagsilang?

  • renaissance
  • revival
  • reborn
  • reformation

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics