Ugnayang Kapangyarihan ng Tatlong Sangay ng Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tawag sa isang institusyong kumikilos upang ipatupad ang lahat ng mga adhikain ng estado?

  • pamahalaan
  • estado
  • kapangyarihan
  • ehekutibo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics