Ang Pilipinas sa Rehiyon ng Asya

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Sa anong taguri o tawag kilala o sikat ang Pilipinas?

  • Hardin ng Pasipiko
  • Magagandang Perlas
  • Sikatan ng Araw
  • Perlas ng mga Dagat

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics