Ang mga Tungkulin ng Mamamayang Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Ang kalagayan ng ating bansa ay magiging mabuti at maayos kung gagampanan ng mamamayan ang kanilang tungkuling ______________ at _____________.

  • Panlipunan at Pansibiko
  • Pangsibil at Pangkabuhayan
  • Pampulitika at Panlipunan
  • Pangkabuhayan at Pampulitika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics