Ang mga Gawaing Nagpapakita ng Kagalingang Pansibiko

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Ito ang programang pumapatungkol sa kalinisan ng komunidad.

  • Relief Operations
  • Medical Mission
  • Clean and Green Program
  • Batas Trapiko

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics