Mga Hamon sa Pagtamo ng Sustainable Development: Consumerism

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Anong ibig sabihin ng consumerism?

  • Teorya na ang sukatan ng isang sibilisadong lipunan ay naaayon sa laganap na pagbebenta, pamimili, at pagpapaikot ng pera sa ekonomiya.
  • Paniniwalang ang mga mamimili ay may responsibilidad sa kalikasan at lipunan kaya dapat pagmalasakitan ang mga ito.
  • Kaisipang tumutugon sa mga pangangailangan ngayon na hindi naikukompromiso ang kakayahang tugunan ang kinabukasan.
  • Pananaw na ang mga mamamayan ay nahihikayat na magtipid at mag-impok sa bangko para sa hinaharap.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics