Ang Access sa Edukasyon

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pang-Edukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan (Civics and Citizenship)

Sample Question

Ano ang tawag sa sistemang tumutukoy sa kabuuan ng lahat ng salik na may kinalaman sa pormal na pag-aaral sa isang bansa na kinapalolooban ng mga kurikulum, antas, pondo, programa, guro at kawani, at pasilidad?

  • sistemang pang-edukasyon
  • sangay ng edukasyon
  • kagawaran pang-edukasyon
  • pormal na edukasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics